این آدرس اینترنتی توسط شرکت سرورپارس با آدرس pars.host تنها به منظور استفاده از DNS به ثبت رسیده و هیچ گونه فعالیت ارائه خدمات بر روی آن انجام نخواهد شد

شماره تماس : 02141948